CALENDARUL CONCURSULUI pentru GRADATIILE de MERIT ! VEZI si CRITERIILE de acordare

Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit profesorilor, sesiunea 2015, s-a publicat in Monitorul Oficial. Ministerul Educatiei a stabilit ca profesorii trebuie sa depuna dosarele si sa obtina avizul la nivelul scolii in perioada 2 – 20 martie 2015, pentru care rezultatele finale sa fie publicate in luna mai.

Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2015.
 
Iata calendarul concursului :
 
In actul normativ se precizeaza ca numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice si 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic si didactic auxiliar aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice. 
(Art. 249 din legea educatiei: Personalul didactic auxiliar este format din: a) bibliotecar, documentarist, redactor; b) informatician; c) laborant; d) tehnician; e) pedagog şcolar; f) instructor de educaţie extraşcolară; g) asistent social; h) corepetitor; i) mediator şcolar; j) secretar; k) administrator financiar (contabil); l) instructor-animator; m) administrator de patrimoniu.)
 
Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2015 poate participa din nou la concurs. 
 
Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea, in vederea pensionarii, a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.
 
La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata;
 
b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata. 
 
(2) Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014 au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie care personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, indrumare si control depun calificativele primite in urma evaluarii activitatii pe perioada in care au ocupat aceste functii si sunt evaluate numai pentru activitatea desfasurata pe functia respectiva. Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2009 – 31 august 2014. 
 
(3) Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.  
 
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
 
Art. 6. – Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014. Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de catre inspectoratul scolar, respectiv de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar. 
 
1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa-ponderea 80%:
a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational; 
 
b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;
 
c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana si a municipiului Bucuresti/interjudeteana/nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale; 
 
d) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale; 
 
e) pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale, incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale. 
 
f) organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau regional/interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte la nivel international, national ori regional/interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte;
 
g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
 
h) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;
 
i) activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
 
j) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educariei Nationale. 
 
2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – ponderea 10%:
a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar; 
 
b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
 
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN;
 
d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
 
e) activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ si in comisiile nationale de specialitate/control. 
 
3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:
a) proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice; 
 
b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal. 
 
4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala – ponderea 5%:
a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea procesului de invatamant. 
 
Art. 7. – (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere, indrumare si control, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:
1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa – ponderea 20%
2. criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – ponderea 30%
3. criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 10%;
4. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe – ponderea 40%.
 
Documentele doveditoare se refera la propria activitate. 
 
(2) In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati:
a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
b)  invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
c) profesori;
d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din invatamantul special;
f) personalul didactic de conducere, indrumare si control;
g) personalul didactic auxiliar. 
 
(3) Stabilirea punctajului si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor si ponderilor prevazute la art. 6 si la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritara poate stabili si alte subcriterii si/sau activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor discipline non-lingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone).
 
(4) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele specifice de evaluare, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei Nationale. 
 
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar. 
 
 

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.