Ce conditii trebuie sa indeplinesti daca vrei sa ajungi DIRECTOR de SCOALA. METODOLOGIA pentru CONCURS se schimba. Spune-ti parerea!

Se schimba metodologia de concurs pentru functia de director sau director adjunct de scoala. Asadar, se aduc schimbari importante in ce priveste concursul ce se va organiza pentru cei ce vor sa ocupe functia de director intr-o unitate de invatamant.

Ministerul Educatiei a anuntat ce intentii are in acest sens, insa proiectul cu care a venit inca poate fi imbunatatit. Mai exact, se asteapta sugestii de la oamenii din invatamant. Proiectul a fost pus in dezbatere publica.

Metodologia noua, asa cum a gandit-o si a expus-o in actualul proiect Ministerul Educatiei prevede, printre altele, ca organizarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant particular autorizate/acreditate sa se faca de catre consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant. De asemenea, mai prevede ca desfasurarea probelor de concurs la care participa candidatii se inregistreaza audio-video. Fisierele rezultate se inregistreaza pe suport DVD si se arhiveaza alaturi de celelalte documente de concurs.

Iata, pe larg, conditiile ce trebuiesc indeplinite, cumulat, de catre persoanele care se inscriu la un concurs pentru functia de director sau director adjunct:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar”, respectiv, in cazul concursului de ocupare a functiei de director in gradinite sau de director adjunct din unitati de invatamant, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;
Culegerea de teste pentru Evaluarea Nationala clasa a VI-a

b) sunt membre ale corpului national de experti in management educational;

c) sunt titulare in invatamantul preuniversitar, avand incheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II in invatamant sau au dobandit titlul stiintific de doctor in domeniul in care isi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite in ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice Ministerului Educatiei Nationale, indiferent de perioada in care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionate disciplinar in ultimul an scolar anterior anului desfasurarii concursului sau in anul 2 scolar in curs, in care a functionat efectiv la catedra, in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei Nationale, indiferent de perioada in care si-au desfasurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei;

h) nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”;

i) au avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in cazul candidaturilor pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct in unitatile de invatamant care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic si au o pondere majoritara a invatamantului dual.

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere

Dosarul de inscriere la concurs se depune la institutia care organizeaza concursul, registratura inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale/secretariatul unitatii de invatamant particular si/sau se incarca electronic pe platforma informatica dedicata. Acesta trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere/cereri de inscriere completata/completate electronic si semnata/semnate de candidat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1;
b) cartea de identitate;
c) certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
d) hotararile judecatoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din diferite motive, daca este cazul;
e) actele de studii: diploma de absolvire in situatia candidatilor absolventi ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diploma de licenta/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diploma;
f) documentul care atesta calitatea de membru al corpului national de experti in managementul educational;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular in invatamantul preuniversitar;
h) certificatul ultimului grad didactic obtinut sau diploma de doctor/adeverinta care atesta obtinerea titlului de doctor, dupa caz;
i) documente justificative privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (6);
j) adeverinta/adeverinte care atesta obtinerea calificativelor „Foarte bine” in ultimii 4 ani scolari anteriori anului scolar in care se desfasoara concursul, lucrati efectiv la catedra in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei Nationale, indiferent de perioada in care candidatul si-a desfasurat activitatea, corespunzatoare functiilor indeplinite in perioada respectiva;
k) adeverinta/adeverinte care atesta ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimul an scolar anterior anului desfasurarii concursului sau in anul scolar in curs, lucrat efectiv la catedra in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei Nationale, indiferent de perioada in care si-a desfasurat activitatea;
l) cazier judiciar;
m) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Ordinului comun al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului sanatatii nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie de conducere sau de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar;
n) declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”;
o) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 3 alin. (12), art. 4 sau 5;
p) binecuvantarea cultului emisa in vederea ocuparii prin concurs a functiei de director sau de director adjunct, in cazul liceelor si seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atesta consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, documentul scris care atesta consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale, in cazul unitatilor de invatamant cu predare intr-o limba a unei minoritati nationale, avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in cazul candidaturilor pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct in unitatile de invatamant care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic si au o pondere majoritara a invatamantului dual;
q) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenta calificarilor si competentelor (Europass), potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, la care se anexeaza documente doveditoare care sa sustina declaratiile din curriculum vitae;
r) scrisoarea/scrisorile de intentie in care candidatul prezinta cum apreciaza ca raspunde criteriilor de competenta, expertiza, profil personal si atributiilor functiei de director/director adjunct la unitatea/unitatile de 5 invatamant pentru care candideaza;
s) oferta manageriala/ofertele manageriale pentru unitatea/unitatile de invatamant pentru care candideaza in plic sigilat;
t) declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului documentelor din dosarul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 9;
u) opisul dosarului, in doua exemplare, in care este consemnat numarul total de pagini. (2) in dosarul de inscriere care se depune in format letric, documentele prevazute la alin. (1) lit. a), k), l), m), n), o), r), s), t), u) si curriculum vitae se depun in original, iar celelalte documente in copie certificata ”conform cu originalul” de catre secretarul sef/secretarul unitatii de invatamant.

Organizarea si desfasurarea concursului

Inspectoratul scolar trebuie sa publice in presa locala si centrala, precum si pe site-ul propriu, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de concurs, functiile de director si de director adjunct vacante pentru concurs din unitatile de invatamant. De asemenea, are obligatia de a anunta, in aceleasi moduri, organizarea concursului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de concurs.

Desfasurarea probelor de concurs la care participa candidatii se inregistreaza audio-video. Fisierele rezultate se inregistreaza pe suport DVD si se arhiveaza alaturi de celelalte documente de concurs.

Daca o persoana doreste sa candideze atat pentru functia de director, cat si pentru functia de director adjunct la aceeasi unitate de invatamant, respectiv pentru functia de director sau de director adjunct la mai multe unitati de invatamant, aceasta trebuie sa depuna cereri, scrisori de intentie si oferte manageriale distinct pentru fiecare functie si, respectiv, pentru fiecare unitate de invatamant pentru care candideaza.

Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant consta in urmatoarele probe:

a) proba scrisa, care consta in rezolvarea in maximum 60 de minute a unui test-grila cu itemi elaborati de Ministerul Educatiei Nationale, in cadrul careia se evalueaza in proportie de 50% elemente de legislatie scolara si in proportie de 50% competente manageriale ale candidatilor;

b) analiza curriculumului vitae realizata de comisia de concurs, in plenul ei, in prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in curriculum vitae;

c) interviu in fata comisiei de concurs, in care se apreciaza calitatea si sustinerea de catre candidati a ofertei manageriale, precum si raspunsurile la intrebarile privind legislatia scolara, cu o durata de maximum 30 de minute, conform criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 4.

Oferta manageriala a candidatului trebuie sa contina o analiza a proiectului de dezvoltare institutionala a unitatii de invatamant existent, insotit de un plan operational pentru o durata de un an, iar in situatia in care la nivelul unitatii de invatamant nu s-a realizat proiectul de dezvoltare institutionala sau acesta a expirat, o propunere de proiect de dezvoltare institutionala a unitatii de invatamant, insotit de un plan operational pentru o durata de un an.

Pentru fiecare proba de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Astfel ca sunt declarati „admisi” candidatii care au obtinut un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba, iar din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte. Nu se admit diferente de punctaj intre membrii comisiei la evaluarea probei scrise si a curriculumului vitae. La proba de interviu nu se admit diferente mai mari de 1 punct intre membrii comisiei.

Punctajul obtinut de fiecare candidat se afiseaza in aceeasi zi, dupa finalizarea probei. Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obtinut cel mai mare punctaj total. in cazul egalitatii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa.

Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant particular autorizate/acreditate se organizeaza de catre consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.