Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani

Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 28 martie 2022, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.2021. (Proiect nr. 57 din 10.03.2022)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021. (Proiect nr. 58 din 10.03.2022)

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării. (Proiect nr. 64 din 16.03.2022)

4. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava. (Proiect nr. 65 din 16.03.2022)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri – Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. (Proiect nr. 66 din 18.03.2022)

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022. (Proiect nr. 67 din 21.03.2022)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului școlar 2021/2022, din bugetul propriu județean. (Proiect nr. 68 din 21.03.2022)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 69 din 21.03.2022)

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.51, et.1, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 71 din 21.03.2022)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni. (Proiect nr. 72 din 22.03.2022)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 73 din 22.03.2022)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 74 din 22.03.2022)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a. (Proiect nr. 75 din 22.03.2022)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății. (Proiect nr. 76 din 22.03.2022)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere pentru realizarea Monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani. (Proiect nr. 77 din 22.03.2022)

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. (Proiect nr. 79 din 22.03.2022)

17. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluționare a contestațiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 70 din 21.03.2022)

18. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 17 martie 2022.

19. Interpelări.

20. Diverse.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Exit mobile version