Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani

Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 28 aprilie 2022, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021 – 2030. (Proiect nr. 59 din 10.03.2022)

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” în Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă. (Proiect nr. 78 din 22.03.2022)

3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Dorohoi, strada Victoriei nr. 119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni, înscris în Cartea Funciară nr. 56873 – UAT Dorohoi. (Proiect nr. 90 din 13.04.2022)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani. (Proiect nr. 91 din 15.04.2022)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri – Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. (Proiect nr. 93 din 18.04.2022)

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 94 din 18.04.2022)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean. (Proiect nr. 95 din 18.04.2022)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte religioase recunoscute în România, pe anul 2022. (Proiect nr. 96 din 18.04.2022)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2022. (Proiect nr. 97 din 18.04.2022)

10.
Proiect de hotărâre pentru modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. (Proiect nr. 98 din 19.04.2022)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri – Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. (Proiect nr. 99 din 19.04.2022)

12. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc şi aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (Proiect nr. 100 din 19.04.2022)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2021, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 101 din 19.04.2022)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 102 din 19.04.2022)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Ștefănești. (Proiect nr. 103 din 19.04.2022)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 104 din 20.04.2022)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 105 din 20.04.2022)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani. (Proiect nr. 92 din 15.04.2022)

19. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Județean Botoșani din data de 28 martie 2022, 31martie 2022 și 14 aprilie 2022.

20. Interpelări.

21. Diverse.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Exit mobile version